Szukaj

regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sept.com.pl

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Warunki umowy
§5 Realizacja zamówienia
§6 Dostawa
§7 Metody płatności
§8 Rękojmia
§9 Odstąpienie
§10 Zwroty
§11 Postępowanie reklamacyjne
§12 Odpowiedzialność
§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§14 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§15 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie, niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów, w tym dostawy, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowanie reklamacyjne.

§1 Podstawowe definicje

 1. Administrator danych – administratorem danych osobowych jest SEPT. K. MACIEJEWSKA, A. WIŚNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Lustrzana 43, 01-342 Warszawa, NIP 5223164882, REGON 383995428, KRS: 0000797451, mail: info@sept.com.pl
 2. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane:
  1. siedzibę: ul. Lustrzana 43, 01-342 Warszawa
  2. adres mailowy: info@sept.com.pl
 3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie skompletowane, zapakowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Formularz – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 KC).
 8. Produkt – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, tj. buty damskie i akcesoria damskie.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.sept.com.pl
 10. Sklep internetowywww.sept.com.pl 
 11. Sprzedawca – SEPT. K. MACIEJEWSKA, A. WIŚNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA, NIP: 5223164882, REGON: 383995428, KRS: 0000797451.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru oraz dane Klienta.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów, jakie są przewidziane między innymi przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionych w Sklepie internetowym Produktów. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności Sklepu internetowego.
 2. Składając Zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu. Do realizacji Zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień Regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja Regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt.
 3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w „Polityce ochrony danych osobowych”.
 4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Sprzedawca prowadzi zbiór danych Klientów w/w Sklepu internetowego;
  2. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Sprzedawcę;
  3. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  4. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  5. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  6. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa.
 6. Klient w procesie finalizacji Zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego Zamówienia.
 7. Klient korzystający z usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji złożonego Zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 8. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski oraz Zamówienia składane przez Konsumentów w Unii Europejskiej, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.
 9. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Produkty zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 10. Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Produktu.

      §3 Warunki świadczenia usług

      1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej. W celu zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wypełnienie internetowego Formularza. Przystąpienie do zawarcia Umowy sprzedaży jest dobrowolne.
      2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia Formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia Formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza odstąpienia Sprzedawcy. Proces wypełniania Formularza jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy sprzedaży albo o dokonaniu zmiany Umowy sprzedaży.
      3. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, wymaga jednak dostępu do sieci internetowej.
      4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
      5. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku Zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep internetowy moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodanie danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
      6. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

      §4 Warunki umowy

      1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego, określając ilość Towaru, jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Produktu, Klient wypełnia internetowy Formularz, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, takie jak na przykład ilości, rozmiar, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
      2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
      3. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
      4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionych Produktów, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
      5. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

      §5 Realizacja zamówienia

      1. Sprzedawca rzetelnie realizuje Zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia – każde Zamówienie jest dla nas priorytetowe.
      2. Czas realizacji Zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
      3. W przypadku Produktów o statusie „niedostępny” prosimy o wysłanie zapytania na maila info@sept.com.pl. Będziemy indywidualnie udzielać odpowiedzi.
      4. Na czas realizacji Zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania Zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie Zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi). Czas dostawy Zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia.

      §6 Dostawa

      1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, PickPack).
      2. Zamówione Produkty dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym Formularzu składanego Zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub pod adresem podanym w trakcie wykonywania Zamówienia.
      3. Produkt zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
      4. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego Formularza. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju, do którego wysyłane jest Zamówienie, ilości zamawianych Produktów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

      §7 Metody płatności

      1. Dostępne opcje płatności to płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
      2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
      3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
      4. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
      5. Sprzedawca do każdego zamówionego Produktu przesyła drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy składaniu Zamówienia przez Klienta dowód zakupu w postaci faktury VAT.

      §8 Rękojmia

      1. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się zgodnie z prawem na koszt Sprzedawcy.
      2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu kupującemu, przy czym w razie wymiany Produktu termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
       1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
       2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
       3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
       4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
      3. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy info@sept.com.pl
      4. Jeśli Konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Produktu, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu reklamacji znajdującym się na stronie Sklepu internetowego, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
      5. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Produktu, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, w tym między innymi po przesłaniu zdjęcia i opisu wady, Produkt należy dostarczyć na adres: Altmaster Logistyka/sept., ul. Julianowska 61, Hala nr 9, 05-500 Józefosław.
      6. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Konsumenta nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
      7. Sprzedawca zgodnie z prawem pokrywa koszty odebrania Produktu, usunięcia wad lub wady i wymiany Produktu na nowy oraz jego ponownej dostawy do Konsumenta.

      §9 Odstąpienie

      1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 Ustawy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
      2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
      3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
      4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu odstąpienia od umowy dostępnym na stronie Sklepu internetowego, przesyłając je drogą elektroniczną na adres info@sept.com.pl lub na adres pocztowy Sprzedawcy (ul. Lustrzana 43, 01-342 Warszawa) według wyboru Klienta. Powyższy formularz odstąpienia nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może, ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia o dowolnej treści, która wyraźnie wskazuje na wolę odstąpienia od umowy Klienta.
      5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
      6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Produktu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
      7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.
      8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu aż do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
      9. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
      10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu – to jest nadanie najtańszej przesyłki.
      11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 Ustawy.
      12. Produkt należy dostarczyć na adres: Altmaster Logistyka/sept., ul. Julianowska 61, Hala nr 9, 05-500 Józefosław.
      13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Produkt, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem użytkować rzeczy, bo w przeciwnym razie odstępując od umowy, może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
      14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
       1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
       2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
       3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
       4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
       5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
       6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

      §10 Zwroty

      1. Klient ma prawo do zwrotu Produktów na swój koszt w terminie 21 dni od otrzymania Produktów. Zwrócić można jedynie Produkt nieużywany, kompletny i w oryginalnym opakowaniu.
      2. Zwrotu należy dokonać na poniższy adres: Altmaster Logistyka/sept., ul. Julianowska 61, Hala nr 9, 05-500 Józefosław. W celu dokonania zwrotu konieczne jest wypełnienie Formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu internetowego i załączenie go do przesyłki. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Produktów.

      §11 Postępowanie reklamacyjne

      1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega), ewentualnie jakich cech Produkt zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
      2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Produktu na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
      3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację za zasadną. Sprzedawca odpowiada na reklamację drogą elektroniczną, na adres e-mailowy wskazany przy składaniu Zamówienia.
      4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

      §12 Odpowiedzialność

      1. Klient nie jest uprawniony do:
       1. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
       2. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.
      2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta treści, które mogłyby w szczególności:
       1. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
       2. zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
       3. naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
       4. umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
       5. naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
       6. rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
       7. naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
      3. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klienta w sytuacji stwierdzenia, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

       § 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

       1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
       2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
        1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
        2. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego
         przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
        3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl;
        4. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl;
       3. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
       4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu, tj. Sprzedawca i Klient, wyrażą na to zgodę;

       §14 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

       1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
       2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
       3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
       4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego Produktu przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go Klientowi.
       5. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
       6. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
       7. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
       8. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

         §15 Postanowienia końcowe

         1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
         2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sprzedawcy.
         3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
         4. Sprzedawca, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
          1. podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji Zamówienia;
          2. osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji, gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
          3. podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
          4. dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
          5. osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
         5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego Sklepu internetowego nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
         6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
         7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
          1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.);
          2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
           konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz.
           1176 ze zm.);
          3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
          4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
          5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
          6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
          7. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
         8. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
         9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
          1. zmiany przepisów prawa;
          2. zmiany sposobów płatności i dostaw;
          3. zmiana kursu walut, 
          4. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym Regulaminem,
          5. zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej.
         10. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już Zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie Sklepu internetowego co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie konta.
         11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
         12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
         13. Klienci Sklepu internetowego mają dostęp do niniejszego Regulaminu poprzez zakładkę na stronie internetowej http://sept.com.pl/strona/regulamin. Komercyjne wykorzystanie podlega ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
         14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r.

         Koszyk

         Twój koszyk jest pusty.

         Dokonaj swoich pierwszych zakupów